Szkoła sukcesu

FAQ

Rekrutacja:

Jakie placówki biorą udział w projekcie?

W projekcie biorą udział szkoły ponadgimnazjalne (trzyletnie licea ogólnokształcące i trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego technikum).

Czy szkoła może zrezygnować z udziału w Projekcie i na jakich warunkach?

Po podpisaniu umowy o trzyletnim udziale w projekcie szkoła nie może z niego zrezygnować.

Czy uczestnicy projektu, a zwłaszcza uczniowie, muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie?

W imieniu niepełnoletnich uczniów zgodę na ich udział w projekcie wyrażają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Czy szkoły zakwalifikują się do Projektu w drodze losowania, czy też będą decydować inne kryteria?

O zakwalifikowaniu się szkoły do projektu decydują następujące kryteria:

 • podpisanie przez dyrekcję szkoły deklaracji uczestnictwa współpracy w ramach 3 letniego projektu;
 • preferowana lokalizacja szkoły w miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców;
 • posiadanie przez szkołę pracowni komputerowej z dostępem do Internetu;
 • preferowane będą szkoły posiadające zasoby informatyczne i multimedialne pozyskane dzięki wsparciu z EFS lub EFRR;
 • kolejność zgłoszeń (zachowując równość szans poprzez równocześnie prowadzoną akcję promocyjną we wszystkich 4 województwach);
 • wybór przez dyrektora profilu językowego i ilość wolnych miejsc w danej grupie językowej;
 • możliwość zebrania w danej szkole co najmniej 14 uczniów zainteresowanych uczestnictwem w trzyletnim cyklu zajęć.

Co muszę zrobić i gdzie się zgłosić, żeby zapisać się na kurs?

Uczniowie będą się zgłaszać do udziału w zajęciach w swojej szkole we wrześniu 2010 r. (I edycja) i wrześniu 2011 r. (II edycja) pod warunkiem, że zostanie ona zakwalifikowana do projektu.

Czy można przesłać formularze tylko e-mailem lub faxem?

Przy rekrutacji będą brane pod uwagę formularze przesłane mailem lub faksem, pod warunkiem przesłania ich wersji drukowanej pocztą.

Czy uczniowie (BO) muszą być w SKN tylko z jednej szkoły?

Tak, w jednym Szkolnym Kole Naukowym udział biorą uczniowie tylko z jednej szkoły.

Czy w jednej szkole może powstać kilka SKN?

Nie, w jednej szkole może powstać tylko jedno SKN o wybranym profilu językowym – niemieckim lub angielskim.

Czy wystarczy wysłać dokumenty zgłoszeniowe, żeby zakwalifikować się do Projektu?

Niestety nie. Ilość miejsc dla szkół biorących udział w projekcie jest ograniczona. Decyzję o udziale szkoły w projekcie podejmie Komisja Rekrutacyjna zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Przez kogo finansowany jest projekt?

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ile kosztuje udział w Projekcie?

Udział szkoły w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wszelkie koszta pokrywa Organizator z funduszy Unii Europejskiej przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto konkretnie jest uprawniony do udziału w Projekcie?

Beneficjentów Ostatecznych będą stanowili uczniowie z czterech województw:

 • kujawsko-pomorskiego,
 • pomorskiego,
 • wielkopolskiego,
 • zachodnio-pomorskiego,

 • z klas I (trzyletnie licea ogólnokształcące i trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego),
 • z klas II (czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego technikum).

Dlaczego warto wziąć udział w Projekcie?

Korzyści

Działalność SKN:

Czy sala lekcyjna, w której prowadzone są zajęcia SKN, powinna spełniać jakieś specjalne wymagania?

Warunkiem uczestnictwa szkoły w projekcie jest posiadanie sali komputerowej z dostępem do Internetu, w której będą mogły być prowadzone zajęcia SKN.

Kto będzie dostarczał materiały dydaktyczne w projekcie?

Wszelkie materiały dydaktyczne zapewnia organizator.

Na jakim poziomie zaawansowania będą prowadzone zajęcia z języka obcego?

Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone na poziomie A2 i B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a zajęcia z języka niemieckiego na poziomie A1 i A2, co odpowiada znajomości języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Czy dyrekcja szkoły bądź nauczyciele ponoszą jakiekolwiek koszty?

Wszelkie koszty ponosi organizator.

Czy uczestnik kursu musi kupić podręcznik i ćwiczenia do zajęć?

Nie. Organizator kursu zapewnia wszelkie materiały niezbędne do nauki, materiały te stają się własnością słuchacza w momencie ukończenia kursu i mogą posłużyć do dalszej edukacji i utrwalania umiejętności.

Ile osób jest w SKN?

SKN powinno liczyć min. 14 osób.

Kiedy rozpoczynają się zajęcia w ramach SKN?

Zajęcia w ramach SKN rozpoczną się we wrześniu 2010 r. (I edycja) i we wrześniu 2011 r. (II edycja)

Kiedy będą się odbywać zajęcia, w jakie dni i o której godzinie?

Terminy zajęć będą dostosowane do planu lekcji i ustalone na początku roku szkolnego.

Gdzie będą odbywały się zajęcia w ramach SKN?

Zajęcia będą odbywały się w szkole, której uczniowie biorą udział w projekcie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
.